CleanDee บริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรค

"คลีนดี (CleanDee)" เป็นหน่วยธุรกิจหนึ่งของบริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัทผู้ผลิต จัดจำหน่าย นำเข้าและติดตั้งวัสดุก่อสร้างประเภทคอนกรีตต่างๆ และเคมีภัณฑ์พิเศษเพื่องานก่อสร้างหลากหลายประเภท โดยเน้นนวัตกรรมใหม่ๆ ตามมาตรฐานสินค้าและมาตรฐานสากล สำหรับส่วนของธุรกิจเคมีภัณฑ์พิเศษ บริษัทฯมีประสบการณ์ในการดำเนินงานมายาวนานกว่า 30 ปี ด้วยกระบวนการพัฒนาและผลิตสินค้าซึ่งควบคุมโดยทีมนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรด้านงานวิจัยและพัฒนาสินค้าโดยตรง รวมทั้งควบคุมความปลอดภัยทั้งการผลิตสินค้าและการให้บริการโดยทีมงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ รวมถึงให้บริการแก่ท่านโดยทีมงานที่ได้รับการอบรมการใช้งานผลิตภัณฑ์มาเป็นอย่างดี ทำให้มั่นใจได้ว่าสินค้าและบริการที่ท่านเลือกจากทางบริษัทฯ จะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการใช้งาน และคำนึงถึงความปลอดภัยและอนามัยในต่อผู้ใช้งาน ตลอดจนได้รับบริการจากทีมงานอย่างมืออาชีพ
image
ผลิตภัณฑ์คุณภาพ
เราเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคที่ผ่านมาตรฐาน และรับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่กำกับดูแล จึงมั่นใจได้ทั้งด้านประสิทธิภาพของสินค้าและความปลอดภัยแก่ผู้ใช้งานรวมถึงสัตว์เลี้ยง
image
บริการที่รวดเร็วและดีเยี่ยม
เราให้บริการโดยทีมหน้างานที่ได้รับการอบรมสินค้าและความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ พร้อมทั้งมีทีมงานดูแลลูกค้าที่คอยดูแลท่านตั้งแต่สอบถามสินค้าจนถึงส่งมอบงาน
image
ราคายุติธรรม
เรามีนโยบายเน้นย้ำการไม่เอารัดเอาเปรียบลูกค้า หรือฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าและบริการตามสถานการณ์ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทำให้ท่านมั่นใจได้ว่าราคาสินค้าและบริการที่ท่านได้รับเป็นราคาที่เหมาะสม
"คลีนดี (CleanDee)" ให้บริการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค สำหรับการกำจัดเชื้อโรคประเภท แบคทีเรีย เชื้อรา และไวรัส โดยมีลักษณะงานเชิงป้องกัน (Preventive)  สำหรับ บ้านพักอาศัยทุกประเภท สำนักงาน ร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม โรงเรียน สนามเด็กเล่น หอประชุม โรงงาน คลังสินค้า  หน่วยงานราชการ ภายในรถยนต์หรือรถสาธารณะ หรือสถานที่อื่นๆ
 
โดยใช้ผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อประเภทที่มีส่วนผสมหลัก ได้แก่ Benzalkonium chloride (BAK) ซึ่งมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อโรคครอบคลุมกลุ่มเชื้อไวรัสได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามคำแนะนำจาก National Environment Agency (NEA)ประเทศสิงคโปร์ ทำให้มั่นใจเรื่องประสิทธิภาพของน้ำยาและความปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัย รวมถึงสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อม
บริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรค
ด้วยวิธีการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคจากเจ้าหน้าที่ดูแลหน้างานอย่างถูกวิธี และรับรองระบบการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยโดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ ทำให้ท่านสามารถมั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ดูแลหน้างานจะฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคได้อย่างถูกวิธี ในบริเวณที่เหมาะสมและคำนึงถึงความปลอดภัยเสมอ

พร้อมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์การฉีดพ่นน้ำยาประเภทเครื่องพ่นละอองฝอยละเอียดชนิดมือถือ ซึ่งถูกออกแบบและพัฒนามาให้สามารถพ่นสารเคมีออกมาเป็นฝอยละอองขนาดประมาณ 15-30 ไมครอน อย่างสม่ำเสมอและตรงจุดที่ต้องการฉีดพ่น น้ำยาฆ่าเชื้อที่ถูกฉีดพ่นจะมีอนุภาคขนาดเล็กมากพอที่จะกระจายตัวอยู่ในอากาศได้นานและคลอบคลุมบริเวณที่ต้องการ เพื่อออกฤทธิ์กำจัดเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิผลมากที่สุด

อัตราค่าบริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรค สำหรับสถานที่ต่างๆ

 

 

อัตราค่าบริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรค แพ็คเกจเหมาสำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่

 

อัตราค่าบริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรค สำหรับรถยนต์

บริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรค

เงื่อนไขการให้บริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรค

 1. ราคานี้รวมค่าขนส่งในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี สมุทรสาคร สมุทรปราการ และปทุมธานี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 2. กรณีนอกพื้นที่บริการใน ข้อ 1. จะมีค่าใช้จ่ายเดินทางเพิ่มเติม โดยคำนวณตามระยะทางเฉลี่ยกิโลเมตรละ 3.50 บาท (ไป-กลับ) ซึ่งท่านสามารถสอบถามรายละเอียดจากเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง
 3. ราคานี้รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% แต่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 4. ลูกค้าสามารถชำระเงินค่าบริการหลังจากได้รับการยืนยันวันที่เข้ารับบริการและอัตราค่าบริการจากเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
 5. ขั้นตอนการจองคิวขอรับบริการจะสมบูรณ์ต่อเมื่อทางบริษัทฯ ได้รับการชำระเงินค่าบริการล่วงหน้าและจะมีการแจ้งยืนยันการรับชำระเงินจากทางเจ้าหน้าที่แจ้งให้ท่านทราบ
 6. บริการนี้ไม่รวมการเคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์ การป้องกันความเปียกชื้นบนพื้นผิว และการทำความสะอาดบริเวณที่ให้บริการก่อนการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ ความเสียหายอันใดเกิดจากการไม่ป้องกันพื้นผิว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ความรับผิดชอบแก่ความเสียหายของทรัพย์สินดังกล่าว
 7. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าบริการ หากลูกค้ายกเลิกการขอรับบริการหลังจากยืนยันการจองคิวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 8. ลูกค้าสามารถเลื่อนนัดการจองคิวได้ 1 ครั้ง (โดยแจ้งล่วงหน้า 48 ชั่วโมง จากเวลานัดหมายโดยไม่มีค่าใช้จ่าย)

ขั้นตอนและวิธีการทำงาน

1. จัดเตรียมพื้นที่ ทำการอพยพคนและสัตว์เลี้ยง ออกจากบริเวณที่จะทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และจัดเก็บอาหารให้มิดชิด
2. จัดเก็บอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ลูกค้าจะต้องทำการปิดคลุมเครื่องใช้ไฟฟ้า และเอกสารต่างๆ ที่อาจจะเกิดความเสียหายจากความเปียกชื้น รวมถึงปิดระบบระบายอากาศภายในบริเวณที่จะทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค
3. ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เจ้าหน้าที่จะทำการฉีดพ่นละอองฝอยฆ่าเชื้อโรคด้วยเครื่องพ่น ULV เนื่องจากสามารถกระจายน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่มีอนุภาคขนาดเล็กให้ทั่วบริเวณต่างๆ แม้ในจุดที่ยากต่อการเข้าถึงอย่างบริเวณมุม บนกำแพง และพื้น โดยละอองฝอยจะค่อยๆ ตกหล่นบนพื้นผิวทั่วบริเวณ
4. ให้เวลาน้ำยาฆ่าเชื้อทำงาน จะต้องปิดบริเวณที่ได้รับการฆ่าเชื้อโรคอย่างน้อย 1 ชั่วโมง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดก่อนที่จะเปิดพื้นที่เพื่อระบายอากาศ

วิธีการชำระเงิน

ลูกค้าสามารถชำระค่าบริการด้วยวิธีโอนเงินผ่านธนาคาร ดังนี้

ชื่อบัญชี : บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

หลังจากลูกค้าทำการโอนเงินผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งการโอนเงินโดยส่งหลักฐานการโอนผ่านทาง Line ID @CleanDee หลังจากทางบริษัทฯ ตรวจสอบหลักฐานการโอนเงินแล้ว ระบบจะแจ้งยืนยันการให้บริการลูกค้าภายใน 24 ชั่วโมง

image
 • ธนาคารกรุงไทย
 • สาขา : ตลาดพูนทรัพย์
 • ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
 • เลขที่ : 982-1-23434-8
image
 • ธนาคารกรุงเทพ
 • สาขา : สวนอุตสาหกรรมบางกะดี
 • ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
 • เลขที่ : 912-005984-6
image
 • ธนาคารไทยพาณิชย์
 • สาขา : บางกะดี
 • ประเภทบัญชี : กระแรายวัน
 • เลขที่ : 329-3-01781-4
image
 • ธนาคารกสิกรไทย
 • สาขา : สำนักถนนเสือป่า
 • ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
 • เลขที่ : 027-2-69767-1

ผลงานของเรา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมและจองคิวรับบริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรค

 

  085-487-4287

  Line ID @CleanDee

  facebook.com/CleanDeeService

image
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้